Nystart mötesfri del väg 55

Trafikverket har startat upp igen sitt arbete med att ta fram en vägplan för en mötesfri väg 55 på sträckan mellan Björndammen och Dunker.

2 + 1 väg

Trafikverket planerar för att bygga om väg 55 på sträckan mellan Björndammen och Dunker. I arbetet ingår en ny dragning, utförd som en 2+1 väg, inklusive högre hastighet för att förkorta resvägen. För att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten kommer även viltstängsel att sättas upp.

Som framgår av kartan innebär den nya dragningen en liten omväg från Stålboga i riktning mot Malmköping.

Dispens artskyddsförordningen behövs inte längre

År 2015 avslogs en ansökan om dispens från artskyddsförordningen. Efter inventeringar under åren 2018 och 2019 ställer Länsstyrelsen fast att orsaken till avslaget på dispensansökan inte längre finns kvar.

Planering pågår

Trafikverket har startat upp sitt planeringsarbete igen där det tidigare avslutades. Handlingarna uppdateras och revideras vid behov.

Ta del av samrådsmaterialet

Den tidigare samrådshandlingen uppdateras och i slutet av 2020 genomför Trafikverket ett samråd utifrån de justerade handlingarna.

Trafikverket följer gällande lagkrav på att erbjuda samrådsmöte på orten för berörda fastighetsägare. På grund av pandemin erbjuds i första hand telefonsamtal och i andra hand enskilda möten i en stor lokal i Malmköping, för att få veta vad du tycker och svara på frågor.

Läs mer på Trafikverkets hemsida om planerna samt hur du kan komma i kontakt med berörda handläggare.


Källa och karta: Trafikverket