Vägärendet till Juridik och planprövning

Trafikverket informerar på sin webbsida att ärendet om Stålbogavägen (väg 896) är skickat till Juridik och planprövning på Trafikverket.

Information om ärendet

Trafikverket föreslår att väg 896 i Stålbåga, Flens kommun, förändras från allmän väg till enskild väg och övergår till att förvaltas av en vägsamfällighet. Enligt Trafikverket leder vägen inte till någon viktigare allmän inrättning och behövs därför inte för allmänt bruk.

Vägen ligger utanför planlagt område och utanför kommunalt väghållningsområde för Flens kommun.

Trafikverkets fakta om väg 896

  • Vägen är cirka 4025 meter lång och cirka 6,2 meter bred. 
  • Högsta tillåtna hastighet är 70 kilometer i timmen. 
  • Vägen går mellan allmän väg 894 fram till enskilda vägar i Stålbåga samhälle och har främst lokal trafik. 
  • Det är ingen genomfartsled och inte heller en övergripande väg i vägsystemet.
  • Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2009 till cirka 90 fordon och av dessa var 3 lastbilar.
  • Vägen ligger utanför planlagt område.

Källa: trafikverket.se