Vattenfall utför underhållsröjning

För att trygga leveranssäkerheten av kraftledningarna kommer Vattenfall att utföra röjningsarbete i Stålboga och omgivning. Arbetet utförs vecka 2 till och med vecka 12.

Vegetation som berörs

All högväxande vegetation i skogsgatan kommer att avverkas. Även farliga kantträd utanför ledningsgator kan avverkas. I trädgårdar tas hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd m m, men om det föreligger risk för drift- eller personsäkerhet, kommer även dessa att beskäras.

Vattenfall ombesörjer inte bortforsling

Fällda träd och buskar tillhör markägaren. Vattenfall ombesörjer inte bortforsling av röjningsrester.

VARNING !

Observera att det är förenat med livsfara att vidröra ledningen!

Frågor eller synpunkter?

Vid frågor eller synpunkter kan du kontakta Vattenfall, måndag till och med fredag, kl. 09:30 – 11:00 samt kl. 13:00 – 14:00, via tel. 070-332 69 04 eller via epost.