IP-Only begär lantmäteriförrättning

Skogsbolaget Holmen AB har invändningar mot fiberdragning på sträckan Högsten till Stålboga via den tidigare banvallen. IP-Only har vänt sig till Lantmäteriet om en förrättning för ledningsrätt.

IP-Only vill gräva

IP-Only begär rätt för att dra fram fiberledningar och övrigt på den angiva sträckan. I begäran ingår rätten till dragning och underhåll av ett elektroniskt kommunikationsnät (bredband). Däri ingår även kabelbrunnar, distanspålar, visare och övriga anordningar som behövs för ändamålet. Se även kartan nedan.

20191116

Förrättning via Lantmäteriet

Efter samtal med Holmen AB har IP-Only vänt sig till Läntmäteriet för en förrättning. Torsdagen 31 oktober fick parterna samt personer med servitut ställa frågor om IP-Onlys planer samt om Lantmäteriets procedur vid förrättningar.

Besked

Inom några veckor kommer Lantmäteriet att lämna besked.


Bild: IP-Only — Karta: Lantmäteriet