Kontroll avloppsanläggningar

Flens kommuns miljöavdelning inventerar enskilda avlopp och de kommande månaderna genomförs kontroller i främst Stålboga och omgivningen.

Bakgrund

Avloppsanläggningar med dålig reningsförmåga förorenar ytvatten, men kan också vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet och på så sätt förorenar vattnet i dricksvattenbrunnar.

Bristfälliga avlopp kan orsaka övergödning genom att för stora mängder näringsämnen såsom kväve och forfor rinner ut i sjöar, vattendrag och hav. Dessa näringsämnen bidrar bland annat till algblomning, igenväxning och i värsta fall syrebrist och fiskdöd.

Det finns många avloppsanläggningar i Flens kommun som behöver åtgärdas av såväl hygieniska och miljömässiga skäl.

Vad ska kontrolleras?

Miljöavdelningen kommer att kontrollera vilken sorts avloppsanläggning som finns och dess olika delar för att få en uppfattning om hur den fungerar. Detta görs bland annat genom kontroll av slamavskiljarens utformning, funktion och T-rör, eventuella efterföljande brunnar, luftningsrör samt utsläppspunkt för avloppsvattnet om det finns någon sådan.

Arbetet utförs endast utomhus, med lyft av lock, leta utsläpp, fotodokumentation och en genomgång av en checklista för en senare bedömning. Fastighetens ägare får gärna vara med men det är inget krav.

Vad händer därefter?

Efter besöket kommer en skriftlig återkoppling där fastighetsägaren kan läsa vad kommunen kommit fram till avseende avloppsanläggningen. I de fall där reningen av avloppsvattnet bedöms otillräcklig kommer kommunen att ställa krav på åtgärd, vilket kommer att framgå i den skriftliga återkopplingen.

Avloppsguiden

Har du ett enskilt avlopp? Vill du veta mer om en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas? På avloppsguiden.se kan du hitta mer information. Där finns även en praktisk checklista.

Övrigt

För ytterligare frågor går det bra att kontakta miljöavdelningen, Flens kommun, tel. 0157-43 02 67 eller via epost.


Bild: Åke Nilsson, Region Skaraborg