Blir Stålbogavägen enskild väg?

Stålboga

Trafikverket föreslår att väg 896 (Stålbogavägen) förändras från allmän till enskild väg. Alla boende och ägare till fritidshus får eller har fått ett brev med inbjudan att tycka till.

VIKTIGT! Trafikverket vill ha dina synpunkter senast den 25 oktober 2019.

För dig som inte har fått brevet, publiceras det här i sin helhet.


Brev Trafikverket 9 september 2019, ärendenummer TRV 2019/47624

Förslag till ändrat väghållaransvar av allmän väg 896 till enskild väghållning, Flens kommun Södermanlands län

Väghållningsmyndigheten Trafikverket, Region Öst, föreslår att väg 896, Flens kommun, Södermanlands län förändras från allmän till enskild väg.

Förslaget innebär att det framtida drift- och underhållsansvaret för vägen föreslas övergå från staten till de fastighetsägare som har främst nytta av vägen. Juridiskt innebär förslaget att statens vägrätt på vägområdet föreslås dras in.

Väghållningsmyndighetens utredning är sammanfattad i bifogat utrednings-PM med tillhörande karta.

Som berörd sakägare har ni nu möjlighet att lämna synpunkter på framtaget förslag. Väghållningsmyndigheten vill ha era synpunkter senast den 25 oktober 2019.

Synpunkterna ska lämnas skriftligt till trafikverket@trafikverket.se eller via post till:

 • Trafikverket
 • Ärendemottagning
 • Annica Gyllhem
 • Box 810
 • 781 28 Borlänge

Ange ärendenummer TRV 2019/47624 i ert yttrande.

Efter inhämtning av synpunkter bland berörda sakägare, kommun och andra myndigheter har väghållningsmyndigheten för avsikt att överlämna ärendet till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning för prövning och beslut i frågan om att förändra den aktuella vägsträckan från allmän till enskild väg. Ett beslut om indragning av vägen från allmänt underhåll gäller när det vunnit laga kraft. Beslutet kan överklagas till regeringen.

Vid frågor, kontakta gärna Annica Gyllhem, tfn 010-124 01 03 eller annica.gyllhem@trafikverket.se.

Förslag om förändring av allmän väg till enskild väg 896, Flens kommun, Södermanlands län

Trafikverket Region Öst:s förslag

Väghållningsmyndigheten Trafikverket, Region Öst, föreslår att väg 896 mellan allmän väg 894 och fram till Stålbåga samhälle, Flens kommun, Södermanlands län förändras från allmän till enskild väg och därmed upphör allmänt underhål.

Bakgrund

Följande målbild/vision för rätt väghållaransvar har tagits fram gemensamt av Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksförbundet för Enskilda vägar:

 • Staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett övergripande vägnät i tätort.
 • Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållningen i tätorter med undantag för det övergripande allmänna vägnätet.
 • Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd med främst nytta för enskilda fastighetsägare i deras närhet.

En övergripande allmän väg är en allmän väg som behövs som förbindelseled och inte främst för lokal trafik. Europavägar, riksvägar och vägar med vägnummer under 500 ingår ofta- men inte alltid- i ett övergripande vägnät. Vägens funktion i vägsystemet avgör om en väg ingår i det övergripande allmänna vägnätet och är något som bedoms i en utredning i samband med att en ev. förändring av väghållaransvaret prövas.

I arbetet med rätt väghållaransvar inventerar man även vägar som bör dras in från allmänt underhåll, ur ett perspektiv för rationell- och samhällsekonomisk effektiv väghållning. Exempel på dessa vägar är vägar som till sin karaktär är lågtrafikerade.

Lagstiftning

En allmän väg får enligt 25 § Väglagen dras in, om den efter tillkomsten av en ny väg eller av någon annat skäl inte behövs för det allmänna samt att åtgärden medför högst ri olägenhet för bygden.

Vägen behövs inte för det allmänna

Med ”det allmänna” avses behovet av allmän statlig väg. Staten ska främst ansvara för vägar som har funktion som förbindelseled.

Indragning får medföra högst ringa olägenhet för bygden

Med ”bygden” menas ett bebyggt område i landsorten, som enligt tradition utgör en historisk, kulturell och geografisk enhet. Bygden är sâledes inte synonymt med t ex by eller med det närmaste området utmed en viss väg.

Syftet med allmänna statliga vägar

Det huvudsakliga syftet med allmänna statliga vägar är att förbinda olika målpunkter med varandra. Förbindelsebehovet är det övergripande kriteriet och sådana vägar ska därför normalt vara allmänna, om inte vägnätet är tillräckligt tätt ändå. En 10 kilometers, eller 10 minuters, omväg via andra allmänna vägar anses normalt vara acceptabelt. Trafiken längs en förbindelseled får inte heller vara alltför ringa.
Utfartsvägar är normalt enskilda och kräver starkere skäl för att förändras till eller vara allmänna.

Historik

Historien om Stålbåga börjar redan på 1600-talet när ett järnbruk kom igång vid Stålbåga torp. Stålbåga är ett tidigare stationssamhälle sydöst om Eskilstuna, beläget vid en halvö direkt söder om sjön Eklången i norra delen av Dunkers socken. Tidigare var Stålbåga en knutpunkt för Norra Södermanlands Järnväg och Mellersta Södermanlands järnväg.

En järnväg genom Mamköping hade länge planerats av svenska staten.
Den 1:a juli 1904 beviljades koncessionen för en järnväg på sträckan Skebokvarn-Malmköping-Stålboga och banbygget började i slutet av december 1904. Järnvägen var placerad förbi Stålboga främst för att försörja järntransporterna från bruket. Den 13 oktober 1907 fick man trafiktillstånd och därmed var järnvägen så färdig att den kunde öppnas för allmän trafik och den 28 oktober 1907 öppnades banan för allmän gods och persontrafik. Banan förstatligades 1 juli 1932.

Efter det att Malmköpings regemente flyttades till Strängnäs så minskade passagerarintäkterna ganska märkbart. Trafiken var ganska god fram till i slutet av 1950-talet, konkurrensen från privatbilismen men också lastbilstrafiken hade börja märkas tydligt. Till sist kunde inte SJ motivera kostnaderna längre varefter persontrafiken på hela sträkan nedlades 27 maj 1962.

Godstrafiken minskade också succesivt och som följd av detta nedlades Stålboga-Malmköping 31 maj 1964, knappt tre år senare den återstående delen Malmköping-Skebokvarn l:a augusti 1967. Under aren 1969-1975 revs järnvägen upp med början mellan Stålboga och Hosjö. Stålboga trafikplats med expedition eller väntsalsbyggnad brann ner till grunden år 1987.

Stålbåga bruk har funnits sen 1400-talet och gården namges dâ som Stålbågatorp. Där har det bedrivits bruksversamhet med inriktning på produktion av bla stångjärns smide och järnet gick på export til bâde Tyskland och England. Bruket lades ned i samband med den stora ”bruksdöden” i Sverige under 1890-talet. År 1910 såldes Stålboga bruk till Holmen AB som köpte bruket för skogens skull. På 1920-talet revs resten av bruksbyggnaderna och sedan såldes egendomen vidare år 1979 till dagens ägare.

Vid Historiska kartor hos Lantmäteriets visas hur vägen och dess omgivningar sett ut tidigare jämfört med hur det ser ut idag. Kartor nedan är förstorade med fokus över Stålboga och väg 896. På kartan från 1957 kan man se att järnvägen går fram till Stålboga och vart stationen låg och på kartan från 1976 kan man se att järnvägen är bortriven. 

Allmän inrättning

Väg till viktigare allmän inrättning bör normalt vara allmän väg enligt väglagen. Med allmän inrättning avses en anläggning av stor betydelse för de allmäinna kommunikationerna eller annan anläggning som är av intresse för allmänheten. Exempel på viktigare allmänna inrättningar är hamnar och flygplatser, sjukhus med akutmottagning och begravningsplats i allmänt bruk. Det görs en prövning i varje enskilt fall om en anläggning eller plats har sä stor be för allmänheten att allmän statlig väg behövs för förbindelsebehovet.

Beskrivning och fakta om väg 896.

Stålbåga är ett litet samhälle mellan Malmköping och Strängnäs. På Stålboga herrgård uppfors en arlig sommaropera samt att de driver konferens då med namnet Paviljongen Stålbåga bruk.
Allmän väg 896 går mellan allmän väg 894 fram till två enskilda vägar i Stålbåga samhälle. Den enskilda vägen som är angränsande till väg 896 i Stålbåga samhälle leder fram till Stålbågatorp och den andra enskilda vägen leder till bostadsområdet vid Oliveberg och Lugnet.
Det finns två stycken gemensamhetsanläggningar som berör väg 896, vilka är Flen Stålbåga GA:2 samt Flen Stålbåga GA:3. Utmed väg 896 finns nio anslutande vägar, vilka alla är enskilda vägar utan statligt drifibidrag. Det finns inga korsningar med allmänna vägar.

De angränsade enskilda vägarna till väg 896 är:

 • Den första angränsade enskilda vägen när man åker norrut i riktning mot Stålbåga är en enskild skogsbilväg med vägmärket motorfordonstrafik förbjuden uppsatt i början av vägen, vägen leder till en fastighet som ägs av Holmen Skog.
 • Den andra enskilda vägen som angränsar till väg 896 är också en skogsbilväg med motorfordonstrafik förbjuden vägmärke uppsatt i början av vägen.
 • Tredje enskilda vägen leder til Stora Fågelhäll/Bastbråten med flera fastigheter, varav 2 fastigheter är för permanent boende resten för fritidsboende, denna enskilda väg leder vidare till enskild väg vid Lövlund som sen anknyter till allmän väg 894.
 • Fjärde enskilda vägen är en anslutning som leder till fastighet som används som fritidsboende.
 • Femte enskilda vägen är en enskild/ skogsbilväg som ägs av Holmen skog.
 • Sjätte enskilda vägen leder till Böshult och fastigheten används av permanent boende, vägen anknyter vidare till enskilda vägar som leder till allmän väg 55.
 • Sjunde enskilda vägen leder till bostadsområdet vid Mariero där 8 fastigheter finns, dessa används av uppskattningsvis 6 permanent boende samt uppskattningsvis 8 fritidsboende.
 • Attonde enskilda vägen anknyter till flera enskilda vägar som leder till flertalet fastigheter, där majoriteten av fastigheterna är fritidsboende.
 • Nionde enskilda vägen leder till både Stålbågatorp och leder till enskilda vägar vid bostadsområdet, Oliverberg och Lugnet, där majoriteten är fritidsboende. 

Väg 896 ligger på landsbygd och vägen har landsbygskaraktär, utanför planlagt område och utanför kommunalt väghållningsområde för Flens kommun. Vägen ingår i statligt väghållaransvar. Det finns ingen bro utmed vägen. Utefter väg 896 finns ingen inrättning belägen av allmän karaktär såsom skola, begravningsplats etc.

Trafikverket har skickat remiss till försvaret som anger att de inte har anläggningar utmed eller intill väg 896.

Väg 896 är idag allmän eftersom Stålbåga station tidigare var i bruk och att järnvägen sträckte sig genom Stålbåga samhälle.
Stationen och stationsbyggnaden är idag inte i bruk som station och stationsbyggnaden ägs istället av privata fastighetsägare, järnvägen finns heller inte kvar genom Stålbåga.

Det finns idag ingen allmän inrättning utmed vägen och det finns därmed inget allmänt intresse då väg 896 idag främst fungerar som utfartsväg för fastigheter utmed och intill vagen.

För översiktlig samt detaljerad kartbild över väg 896 se bilaga 1 och 2.

Fakta om väg 896:

 • Vägen är ca 4025 meter lâng, 6,2 meter bred samt belagd.
 • Den högsta tillâtna hastigheten på väg 896 är 70 km/tim.
 • Det finns inga broar utmed vägen. Busshållplatser finns inte utmed vägen utan den närmsta hållplatsen finns placerad utmed allmän väg 894.
 • Trafikmängden på vägen uppmättes år 2009 till ca 90 fordon (ÅDT) per dygn och av dessa var 3 lastbil. Da årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) resultatet var från 2009 har Trafikverket Region Öst använt sig av trafikalstringsverktyget i denna utredning. Där blev resultatet att det idag är ca 89 resor per dygn på väg 896.
Bebyggelse/vägintressenter

Antalet vägintressenter har betydelse för när en vägs betydelse som allmän utfartsväg utreds.
Med en vägintressent syftas till en vuxen permanentboende eller ett företag/verksamhet som en väg är till stadigvarande betydelse för. Ett företag oavsett antalet anställda räknas som en intressent. Fritidsboende anses normalt inte ha ett tillräckligt stadigvarande och regelbundet intresse av att nyttja en väg och betraktas därför inte som vägintressenter.

Totalt längs med och i anslutning till väg 896 samt på de anslutande enskilda vägarna finns uppskattningsvis 108 fastigheter, av dessa fastigheter används uppskattningsvis 75 fastigheter som fritidsboende, 15 fastigheter som permanentboende. 6 fastigheter anges vara lantbruksenhet, varav dessa är 5 inräknade i permanent boende och 1 fritidsboende, 3 fastigheter industrienhet samt 15 fastigheter är registrerade på ett Stålbåga bruk förvaltnings aktiebolag. De bebyggda fastigheterna används främst för fritidsboende.

En uppskattning utifrån fastighetsdata ger att vägen används som utfartsväg till allmänna väg 896 av ca 30 permanentboende och det finns en anläggning där verksamhet bedrivs. Ett schablonvärde har använts för att beräkna antalet permanentboende utifrån fastighetsdata, där en fastighet har räknats ha två vuxna permanentboende. Antalet som uppskattas använda väg 896 som utfartsväg är ca 31 vuxna permanentboende.

Antalet vägintressenter för vägen är lägre än vad som normalt krävs (200 vägintressenter) för att en väg bör vara allmän. Se bilaga 3 för avgränsning båtnadsområde.

Lantmäteriets Fastighetsinformation, Favy, uppgifterna hämtade i augusti 2019.

Motivering till förslag om indragning
Funktion

Vägens funktion har förändrats eftersom järnvägen inte längre finns kvar, Stålbåga järnvägsstation är nerlagd, och därmed inte längre är en viktig allmän inrättning i samhället. Idag finns det inte några allmänna inrättningar utmed vägen.

Vägen har en funktion och karaktär som utfartsväg, för främst lokalt alstrad trafik, till det allmänna vägnätet. Vägsträckan och dess enskilda anslutningar leder till ett övergripande allmänt vägnät.

Trafikverket bör inte ansvara för utfartsvägar och vägar som huvudsakligen används för lokaltrafik. Vägen är inte en förbindelseled och det krävs starka skäl för att en utfartsväg, som väg 896, ska motivera allmän väg.

Åtgärden medför endast ringa olägenhet för bygden

Trafikverket Region Öst har giort bedömningen att till bygden räknas in Stålbåga samhälle och de enskilda angränsade vägarna.

Det blir endast ringa olägenhet för bygden då de finns ett stort antal fastigheter som kommer att dela på framtida underhåll av vägen samt att Lantmäteriet eventuellt gör bedömningen att dessa fastigheter eventuellt kommer plockas in i redan befintliga gemensamhetsanläggningar. Till bygden har Trafikverket Region Öst bedömt de berörda sakägare som ingår i batnadsområdet. T’ill detta räknas de fastigheter som finns intill väg 896 och utmed de angränsande enskilda vägarna.

En indragning av vägsträckan från allmänt underhäll innebär inte förlängd restid av betydelse för bygden.

Att dra in sträckan från allmänt underhåll medför högst ringa olägenhet för bygden. Med ”bygden” menas ett bebyggt område på landsbygden, som enligt tradition utgör en historisk, kulturell och geografisk enhet. Bygden är således inte synonymt med t.ex. by eller med det närmaste området utmed en viss väg.

Helhetsbedömning

Vägen behövs inte längre för det allmänna

Trafikverket Region Öst gör helhetsbedömningen, utifrån ovanstående punkter, att väg 896 inte längre behövs för det allmänna och en indragning medför endast ringa olägenhet för bygden. Detta eftersom järnvägen inte längre finns kvar och Stålbåga järnvägsstation är nerlagd. Vägsträckan har inte betydelse för det allmänna och vägsträckan behövs inte längre för allmän samfärdsel. Vägsträckan har endast lokal betydelse i vägsystemet.

En indragning av väg 896 från allmänt underhåll medför en totalt sett mer rationell och samhällsekonomisk effektivare väghållning.

Den fortsatta handläggningen av ärendet

Utredningen är sammanfattad i detta PM som skickas på remiss till berörda sakägare samt Flens kommun.
Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Öst, sammanställer de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlätande. Därefter ska länsstyrelsen yttra sig över förslaget med stöd av samtliga handlingar i ärendet.
Väghållningsmyndigheten Trafikverket Region Öst, överlämnar därefter ärendet till Trafikverket på central nivå för beslut. 

Efter ett eventuelt indragningsheslut med laga kraft

Vid ett eventuellt indragningsbeslut kommer väghällningsmyndigheten, Trafikverket Region Öst, att söka (vid fler än 2 sakägare) och bekosta en anläggningsförrättning av Lantmäteriet, för att ordna den framtida väghållningen. Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Öst, kommer också i samråd med den nya väghållaren att besikta vägen och utföra den upprustning av eventuellt eftersatt underhåll som behövs och en eventuell anpassning till en standard för enskild väg. Därefter överlämnas vägen till den nya väghållaren.

Den nya väghållaren kommer att få skälig tid på sig att ordna väghållningen vilket sker efter det att anläggningsförrättningen fått laga kraft. Trafikverket sköter väghållningen tills det finns en ny väghållare, om detta sker inom rimlig tid. Tidpunkten för överlämnande till ny väghållare ligger normalt tre månader framåt i tiden från det att de berörda meddelats om detta.

I beslutet vid indragning ingår alla eventuella väganordningar, som i dag är statliga, som t ex belysning, räcken skyltar m m) och tillfaller därmed den nya väghållaren.