Intresseförening Eklången Träskaten

Intresseförening för sjöarna Eklången och Träskaten


2017 bildades styrelsen för intresseföreningen för Sjöarna Eklången och Träskaten. Föreningen har sedan dess haft möjligheten att vara remissinstans till den vattenplan som Strängnäs kommun tagit fram samt deltagit i möten med Strängnäs kommunekolog i syfte att bidra till att ett vattenråd bildas för Råcksta å. Parallellt har vi också fört en dialog med kommunekologerna i Eskilstuna kommun.

Föreningens mål


Föreningen har som mål att kunna få ett vattenråd till stånd under 2018. Med glädje ser vi också att vattennivåerna stigit och att grundvattenreserverna fyllts på tack vare en regnig höst och snörik senvinter. Detta speciellt med tanke på att förra årets vattennivå var det lägsta som uppmätts. Värdet av att behålla vattnet i sjöar och vattendrag har blivit tydligare, både på global och lokal nivå. För oss gäller det i första hand att bevara en hållbar nivå som gynnar biologisk mångfald i sjöarna men också på bästa möjliga sätt gynnar de behov vi människor har.

Årsmöte 28 april kl. 16


Välkomna på årsmöte för intresseföreningen för sjöarna Eklången och Träskaten. Inhämtade synpunkter på våra stadgar har lett till två alternativa versioner varav en skall fattas beslut om på årsmötet. Vänligen skicka ett mail till jegerhjelm@icloud.com så skickar vi filerna via mail.

Plats: Åsborgen Ärla, lördagen den 28 april 2018, kl. 16:00 - 18:00

Dagordning:
1. Röstlängd för mötet
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare.
3. Mötets utlysande.
4. Fastställande av dagordning
5. Stadgeförändring
6. Verksamhetsberättelse 2017
7. Balans och resultaträkning.
8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Verksamhetsplan för 2018
12. Val av ordförande för 1 år.
13. Val av ledamöter för 2 år
14. Val av suppleant för 1 år
15. Val av 1 revisor jämte 1 suppleant för 1 år.
16. Val av 1 ledamot i valberedningen för en tid av tre år.
17. Övriga frågor

Anmälan


OBS! Obligatorisk anmälan genom att skicka ett mail till gerdan.jonsson(@)telia.com.

Kontaktuppgifter


Vid frågor kontakta Ville Jegerhjelm, 070-4217590 / Gerd Jönsson, 070-3144555

Varmt välkomna!
Hälsar styrelsen för Intresseföreningen för sjöarna Eklången och Träskaten

Text: Ville Jegerhjelm


Foto: Pixabay