Årsmöte 2017, ny styrelse

Stålboga byalag hade årsmöte


Ett tiotal medlemmar hörsammade kallelsen till årsmötet i Missionshuset. Ordförande Tommy Schönstedt hälsade alla välkommen.

En kort sammanfattning


Vid valet av mötesfunktionärer valdes Caspar Almalander att leda förhandlingarna och Ingegerd Noro valdes som sekreterare. Verksamhetsberättelsen med revisionsberättelse och resultaträkning godkändes och lades till handlingarna, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade att årsavgiften förblir oförändrad på 100kr per hushåll.

Ny styrelse


Tommy Schönstedt valde att avgå som ordförande och även sekreteraren Gerd Jönsson valde att avsluta sitt styrelseuppdrag. Till ordförande för styrelsen t.o.m. årsmötet 2018 valdes Caspar Almalander (nyval). Ny styrelseledamot är Gunilla Magnusson. Till revisor valdes Hans Enbuske. Till valberedningen valdes Rune Kjell och Åke Carlsson.

Hela styrelsen är enligt nedan:
- Caspar Almalander, ordförande
- Gunilla Magnusson, vice-ordförande
- Ingegerd Noro, kassör
- Kerstin Wallmark, ledamot
- Berth Jonsson, ledamot
- Åke Carlsson, ledamot
- Tommy Schönstedt, suppleant

Övrig information


Caspar Almalander berättade om status med fiber inom Flens kommun. Hans Enbuske informerade om Grannsamverkan.

Mötets avslutande


Närvarande tackade Tommy för kaffe och god förtäring. Avslutningsvis tackade den nya ordföranden för förtroendet och förklarade mötet avslutat.


Foto: Pixabay