Stålboga byalag kallar till årsmöte

Medlemmar i Stålboga byalag kallas till årsmöte för verksamhetsåret 2020-2021.

Datum, tid och plats

 • Datum: söndag 4 juli
 • Tid: kl. 11:00
 • Plats: Sjödala, Stålboga (längst ut på udden, Fagernäs)

Dagordning

 1. Mötets öppnade
 2. Dagordningens godkännande
 3. Fråga om årsmötet är behörigt utlyst
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare och tillika rösträknare
 7. Styrelsens årsberättelse och verksamhetsplan
 8. Revisorns berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande för ett år
 11. Val av styrelseledamöter på två år:
  Kerstin Wallmark
  Eva-Karin Magnusson
 12. Val av revisor
 13. Val av valberedning
 14. Beslut om årsavgift för 2022
 15. Behandling av andra väckta frågor eller lämnade motioner
 16. Övriga frågor och information
  a. IP Only och fiberinstallation
  b. Avfallsfrågan
  c. Väg 896
  d. Sommarens aktiviteter
 17. Årsmötets avslutning

Årsmötes handlingar


Väl mött!
Styrelsen Stålboga byalag


Bild: freepik.com, freepic.diller