Nykvarns Bastuförening (1935-1953)

Under nästan 20 år hade Stålboga en bastuförening. Bastubyggnaden fanns intill Stålbogas f d skola vid Nykvarn. Gamla protokoll berättar om föreningens verksamhet.


Denna artikel skrevs av Göran Bayard (☆1936-✝︎2018). Tidigare Dunkersbo Göran hade ett genuint intresse för sin egen omgivning och omnejd, vilket mynnade ut i många artiklar med ett kulturhistoriskt inslag. Denna text publiceras tack vare vänligt samtycke av Görans fru Ingabritt Bayard.


Under 1930- och 40-talen blev det vanligt att bilda bastuföreningar och bygga bastu. Skolan i Nykvarn ansågs vara en lämplig plats för ett sådant bygge bland annat med närheten till vatten i kvarndammen. Tydligen hade man under året diskuterat detta och bildat någon form av interimsstyrelse för den 18 september 1935 hade Nykvarns Bastuförening ett första styrelsesammanträde med ”alla närvarande”, det första som hittats i en protokollsbok som förvaras hos hembygdsföreningen i Malmköping.

Från ritning till bygget

Redan den 23 september hade man kallat till ett allmänt möte i skolan. Till ordförande för mötet valdes herr Axel Eriksson och till sekreterare Olov Jonsson. Förslag till stadgar för föreningen framlades och antogs. Vidare beslutade mötet att bygga en bastu och överlät till styrelsen att ”på bästa och lämpligaste vis ordna med densamma”. Att justera protokollet valdes fröken Ellen Larsson och herr Evert Eriksson.

Man hade skaffat fram olika slag av ritningar till bastubyggnad och enades om ett förslag som kallades ”Östtorpsby”. Enligt material- och arbetsbeskrivning skulle kostnaden bli ca. 1000 kr. Man bestämde också att föreningen skulle skaffa fram allt material till arbetsplatsen och anmoda en snickare att utföra arbetet.

Efter det allmänna mötet fortsatte styrelsen med att besluta att bygga bastun ”invid uthusen av Nykvarns skola och att anmoda herr Leonard Gustavsson att uppföra bastuanläggningen”. Herrarna Hedberg och Eriksson, Björndammen, skulle ”efterhöra priser å samtliga materialier”. För extra arbete vid bygget skulle utgå en timpenning av 65 öre och för häst och karl 7 kronor per dag.

Vid styrelsemöte den 2 oktober antogs en offert från Frisenfelts järnhandel i Malmköping på material till bastun och herr Julius Eriksson, Björndammen, fick uppdraget att rekvirera detta samt ett värmeaggregat från Hellefors Bruk. Nästa styrelsemöte hölls den 29 november 1935 och då var det snart dags för första baddagen. Man beslutade att brandförsäkra bastun för 2000 kr. i länets brandstodsbolag och gav i uppdrag åt herr Julius Eriksson att måla byggnaden i en färg i stil med demonstrationsbastun i Malmköping. Bastun skulle öppnas så fort som möjligt och bad serveras allmänheten fritt till nyår. Beslutades också att inköpa 3 galvaniserade baljor, 3 badborstar, 2 rotborstar och 2 ”lycktor”.

Den 8 januari 1936 beslutade styrelsen att ta ett lån på 400 kr. hos Södermanlands enskilda bank. Man beslutade också att anställa en eldare för arvodet 2,50 per vecka. Karlsson i Böshult föreslogs. Badavgiften skulle för icke aktieägare vara 25 öre och för aktieägare fria bad vid erläggande av 3 kr. i årsavgift.

En aktiv förening med engagerade ledamöter

Den 8 mars 1936 hölls det första årsmötet. Till ny styrelse valdes Axel Eriksson, Evert Eriksson och Julius Eriksson på 2 år samt Johan Hedberg och Ellen Larsson på 1 år. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag ” att bättre ordna med vattenfrågan” samt div. inköp.

Vid senare styrelsemöten under 1936 beslutade man bl.a. att sända ett ombud till Föreningen Södermanlands Bastuföreningars Länsförbund u.p.a. konstituerande möte i Flen. Vidare att undersöka intresset för att ordna en fest tillsammans med bastuintresserade vid Kyrkskolan och Bråhovda, ett möte om detta skulle hållas i Dunker den 9 juni.

Nästa årsmöte hölls den 7 mars 1937 då två styrelsemedlemmar omvaldes, E Larsson och J Hedberg. ”Ett förslag om byggandet av en väntsal till bastun diskuterades men avslogs”. Styrelsen fick i uppdrag att ordna med någon kamin e. dyl. i bastuns ”avklädningsrum” liksom att justera badtider på fredagarna. Styrelsen sammanträdde redan den 11 mars och beslutade att inköpa en ”sparkamin” eller annan av lämplig sort. Arvodet för eldaren, Karlsson i Böshult, bestämdes till 1,50 per gång.

Årsmötet 1938 hölls den 2 april. Omval skedde av de styrelsemedlemmar som var i tur att avgå liksom av revisorer och styrelsesuppleanter. Några andra stora frågor fanns inte att behandla mer än att styrelsen uppmanades att arbeta för att stärka föreningens kassa.

Den 15 september var det nytt styrelsemöte. Beslutades att godkänna att Hugo Karlsson överlät sin andel i föreningen till John Malmkvist. Vidare bestämdes att ordna försäljning i Nykvarns skola den 22 oktober med skjutbana, gissningstävlan, kaffeservering, fiskdamm m.m. Vidare godkändes en begäran från Södermanlands Orienteringsförbund att få hyra bastun den 18 sept. Den 8 november behandlades frågan om tillbyggnad av en förstuga till bastun. Styrelsen beslöt ”att låta bygga en dylik i storlek som efter mätningar på platsen kunde anses lämplig”.

Tjuvbadare, dålig dusch och eldarens arvode

1939 hölls årsmötet först den 30 september. Två nya medlemmar invaldes i styrelsen nämligen Linnea Eriksson, Nykvarn och Adolf Karlsson, Bastbråten efter avgående Ellen Larsson och Johan Hedberg. Som suppleanter valdes Anna Karlsson, Bastbråten och John Malmkvist, Ålundsstugan. Under mötet diskuterades klagomål om att duschen inte fungerade bra och styrelsen fick i uppdrag att utreda om något kunde göras för en bättre lösning. En annan fråga var de s.k. ”tjuvbadarna”. Föreslogs att hålla bastun öppen bara en dag i veckan och då noga kontrollera att alla betalade avgift. Styrelsen skulle utreda även denna fråga. Eldarens arvode höjdes till 2 kr. per gång.

Härefter följer några år utan att ordentliga protokoll förs, endast några lösblad med korta anteckningar finns inlagda i protokollsboken. Ett styrelsemöte hölls den 4/10 och ett extra möte den 8/10. Kanske kom 2:a världskriget emellan.

Nymålning och nytt pris

Nästa årsmötesprotokoll är från den 16/3 1944 då revisions- och årsberättelser blev godkända och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till styrelse valdes ”med acklamation” Adolf Karlsson, Julius Eriksson, Evert Eriksson och Axel Eriksson. Styrelsen fick i uppdrag att bestämma pris vid uthyrning av bastun. Vidare beslutades att låta måla bastun och att medlemsavgifter skulle vara oförändrade.

Fest, ny hydrofor och takrenovering

Nu blir åter luckor i bastuföreningens historia. I ett protokoll från styrelsemöte den 6/11 1945 diskuterades tydligen en fest. ”Beslutades om kaffeservering. Bröd bakas, småbröd köpes, pris bestämdes till 75 öre. Konditoritårtor anskaffas utan köp (?) pepparkakor bakas. Blomsterstånd anordnas, 100 blommor, pris 50 öre. Peka rätt och fiskdamm anordnas liksom skjutbana, gevär lånas, 25 öre. Prisskjutning 50 öre, 2 priser anskaffas”. 

Den 15 oktober 1951 hölls ett föreningsmöte där som ny sekreterare valdes John Malmkvist, Björndammen, eftersom den tidigare avlidit under året. Även ny revisor måste väljas eftersom den tidigare avflyttat från orten. Här valdes Ernst Israelsson, Dammstugan.

Styrelsen hade under sommaren låtit måla bastun samt sätta in en ny hydrofor i stället för de gamla vattentunnorna som rostat sönder. Målningen kostade 207 kronor. För hydroforen beräknades kostnaden till ca. 300 kronor, någon sluträkning hade inte kommit. Mötet godkände enhälligt de vidtagna åtgärderna. Kassören fick i uppdrag att, med hjälp av övriga medlemmar, iordningställa taket på bastun samt ordna med isolering runt hydroforen. Till slut bestämdes att bastun tills vidare endast skulle vara öppen på lördagarna.

Föreningens engagemang avtar

Det sista protokoll som finns i Nykvarns Bastuförenings protokollsbok är från årsmötet den 26 juli 1953. Revisorernas berättelse över verksamheten upplästes och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Kassabehållningen vid 1952 års slut var 316 kronor insatt i bank och 293,84 kontant i kassan. 

Styrelsen hade inspekterat bastun och funnit att den var i behov av reparation bestående av plåtbeklädnad i duschrummet samt en vägg i bastun, reparation av ett fönster i bastun, lagning av grytan och eldstaden, reparation av trall och bänkar samt ommålning av basturummet, ev. oljning av trävirket och i övrigt vad som av behovet kan anses vara påkallat. Mötet beslutade att arbetena skulle utföras och gav styrelsen i uppdrag att verkställa detta. 

Styrelsen och revisorerna kvarstod tills vidare och arvode till eldaren bestämdes till 5 :-/gång. Man beslutade också att hålla ett samkväm efter förhandlingarnas slut och att kostnaderna för detta skulle bestridas av bastuföreningen. Mötet avslutades och därefter följde samkväm med kaffe.


Text: Göran Bayard – Bilder: Malmköpings hembygdsförening