Trafikverket svarade på Stålboga byalags synpunkter

Med anledning av Stålboga byalags synpunkter på den fortsatta processen skickade Trafikverket Region Öst ett svar.

Trafikverket Region Öst svar

  1. Trafikverket kommer utföra en besiktning av väg 896 tillsammans med representanter för blivande samfällighet.
  2. Besiktning kommer aviseras i god tid före besiktning skall ske. Trafikverkets driftprojektledare kommer upprätta och justera ett besiktningsprotokoll i samband med besiktning av vägen.
  3. När åtgärder som står med på besiktningsprotokollet är utförda kommer en ny besiktning av vägen att ske tillsammans med representanter för blivande samfällighet och Trafikverkets driftprojektledare. Representanter för blivande gemensamhetsanläggning har då möjlighet att lämna synpunkter på åtgärder. När en indragen väg lämnas över till en ny väghållare ska den vara i ett för samfärdseln tillfredsställande skick. Detta kan innebära att eftersatt underhåll behöver åtgärdas så att vägen får en standard som är jämförbar med medelnivån för liknande vägar
  4. Indragen väg ska lämnas över i ett för samfärdseln tillfredsställande skick. Det kan innebära att eftersatt underhåll behöver åtgärdas så att vägen får en standard som är jämförbar med medelnivån för liknande vägar.
  5. När beslutet vunnit laga kraft och vägen förändras till enskild väg så ansöker och bekostar Trafikverket om anläggningsförrättning hos Lantmäteriet, med målsättning att en gemensamhetsanläggning bildas som ny väghållare för vägen. Därefter handlägger Lantmäteriet ärendet vidare.
  6. Projektledare underhåll informerar den nya väghållaren när besiktning av vägen skall ske sedan kontaktar Lantmäteriet nya väghållaren när det är dags för Lantmäterisammaträde. Trafikverket ansöker om förrättning och sköter vägen tills ordnad väghållning finns. Detta ärende kommer hanteras enligt våra rutiner och på samma sätt som liknande ärenden.
  7. Trafikverket hänvisar till Trafikverkets hemsida och utredare för enskilda vägar.

Hela brevet kan läsas via denna länk.


Bild: Trafikverket