Beslut Trafikverket: underhåll väg 896 dras in

I ett brev meddelar Trafikverket sitt beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 896 (Stålbogavägen). Beslutet kan överklagas hos regeringen. Hela brevet kan läsas nedan.

Stålboga byalag tar ställning

Styrelsen för Stålboga byalag kommer den 24 maj att ta ställning till om saken ska drivas vidare till Regeringen.


Beslut, ärende nr TRV2019/134179, datum 30 april 2019

Beslut om förändrat väghållaransvar

Trafikverket har beslutat om indragning från allmänt underhåll av väg 896, Flens kommun, Södermanlands län. Delgivning sker genom kungörelsedelgivning med annonsering i Post- och Inrikes Tidningar.
En kopia av beslutet bifogas detta brev.
För ytterligare upplysningar och anvisningar gällande beslutet, vänligen kontakta Trafikverket, Eva-Lena Almér, 010-123 02 05 eller avdelning Planprövning, 0771 – 921921.
Med vänlig hälsning
Inger Vikström

Bilaga
Kopia av Trafikverkets beslut


Indragning från allmänt underhåll av väg 896, Flens
kommun, Södermanlads län

Beslut

Trafikverket beslutar med stöd av 25 § väglagen (1971:948) om indragning från allmänt underhåll av väg 896 mellan allmän väg 894 och Stålbåga samhälle i Flens kommun, Södermanlands län.

Sökande

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Ôst.

Den sökandes redogörelse för ärendet

Beskrivning av sträckan som föreslås för indragning
Väg 896 är drygt 4 kilometer lång och 6,2 meter bred. Den är belagd och ligger utanför planlagt område och utanför kommunalt väghâllningsområde för Flens kommun. Högsta tillâtna hastighet är
70 kilometer per timme.
Trafikmängden på vägen uppmättes år 2009 till ca 90 fordon per dygn (ÅDT) och av dessa var 3 st. lastbil. Resultatet av en uppräkning visar att trafikmängden idag är i princip oförändrad.
Längs väg 896 finns inga korsningar med allmänna vägar. Alla anslutande vägar är enskilda vägar och ingen av dessa har statligt driftbidrag. Det finns ingen bro som korsar vägen och inte heller några busshållplatser utmed vägen.

Beskrivning av den sökandes skäl för indragning
I arbetet med rätt väghållaransvar inventeras vägar som bör dras in från allmänt underhåll, ur ett perspektiv för rationell- och samhällsekonomiskt effektiv väghållning. Trafikverket bör inte ansvara för utfartsvägar och vägar som huvudsakligen används för lokaltrafik.
Stålbåga var tidigare ett bruks-och stationssamhälle med en järnväg genom samhället och en egen järnvägsstation. I samhället fanns bl.a. järnbruk, flera fabriker, en telefonstation, post och handelsbod. Sydost om stationen växte det fram ett villaområde i början av 1900-talet och i närheten av detta har det senare tillkommit två smă fritidshusområden, Fagernäs i öster och
Oliveberg i väster.
När bruket upphörde började befolkningen flytta in till städerna där arbetstillfällena fanns. När sedan järnvägen och stationen lades ned avfolkades orten ytterligare. Järnvägen genom Stålbåga finns idag inte kvar, stationen är inte i bruk som station och stationsbyggnaden ägs av privata fastighetsägare. Idag finns ingen viktig allmän inrättning kvar i Stålbåga samhälle och inte heller utmed vägen. Väg 896 fungerar idag främst som utfartsväg för ca 30 permanentboende utmed och intill vägen, till det allmänna vägnätet. Vägsträckan har endast lokal betydelse i vägsystemet.
I beslutet om indragning ingår alla eventuella befintliga väganordningar, t.ex. belysning, räcken och skyltar. De tillfaller därmed den nya väghållaren.

Samråd under utredningen
Arendet har handlagts enligt reglerna i väglagen och vägförordningen.
Väghållningsmyndigheten har gett fastighetsägare och andra som kan vara särskilt berörda tillfälle att yttra sig. Under denna remiss kom det in 25 yttranden som har sammanfattats och bemötts av väghållningsmyndigheten i en särskild skrivelse. Synpunkterna i sin helhet ingår i prövningsunderlaget och handlar huvudsakligen om förutsättningar för och behov av att vägen ska vara allmän, att en indragning medför mer än ringa olägenhet för bygden, vägens brukande och skick samt kostnader för underhåll av vägen.
Flens kommun har inte något att invända mot förslaget om indragningen.

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen i Södermanlands län har tillstyrkt indragningen.

Trafikverkets handläggning och skäl

Kompletteringar och kommunicering inför beslutet
Vid beredning av ärendet framkom att alla som yttrat sig under samråd inte hade erhållit kommunikation i samband med väghållningsmyndighetens ansökan till Trafikverket.
Väghållningsmyndigheten har på Trafikverkets anmodan därför skickat handlingarna till de som inte hade fått dem och de har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter. Alla som har yttrat sigunder samråd har således fått möjlighet att yttra sig över det som senare har tillförts ärendet.
Under kommuniceringen inkom 3 yttranden. Med anledning av dessa yttranden har sökanden på Trafikverkets anmodan inkommit med ett förtydligande avseende ringa olägenhet och bemötande av synpunkter från Arne Dietl. Alla som inkommit med yttrande under sökandens kommunikation har fått denna komplettering från sökanden för kännedom.
I de tre yttrandena framförs sammanfattningsvis följande.

Annika Magnusson, Fagernäs 1:21. Hon anser att det innebär en stor olägenhet för bygden om väg 896 blir enskild väg. Vägen är för lång och bred. Med många tunga fordon från skogsavverkningen blir det en oerhörd kostnad för de boende. Det skulle vara mer effektivt och miljömässigt bättre om de som plogar väg 55 och väg 894 även plogar väg 896.
Trafikverkets svar: Längs väg 896 finns ett större antal fastigheter, inklusive skogsnäringens, som kan dela på ansvaret för framtida väghållning. Egna maskinella resurser är inte nödvändigt för själva utförandet, det kan läggas ut på entreprenad. Sökanden bekostar en förrättning enligt anläggningslagen i den mån det behövs för att ordna den framtida väghållningen. Sökanden kommer också i samråd med den nya väghållaren att besikta vägen och utföra den upprustning av eventuellt eftersatt underhåll som behövs och en eventuell anpassning till en standard för enskild väg. Därefter överlämnas vägen till den nya väghållaren.

Arne Dietl, Fagernäs 1:40, Fagernäs 1:41 och Fagernäs 1:3 samt representant för Fagernäs vägförening. Han motsätter sig förslag om indragning och begär underlag till en fråga om kostnader han ställt i ett tidigare skede. Anser att Trafikverket region Öst missuppfattat frågan om totala kostnader för vägunderhållet.
Trafikverkets svar: Väghâllningsmyndigheten har på Trafikverkets anmodan inkommit med ett bemötande med anledning av Arne Dietls yttrande. Bemötandet har översänts till Arne Dietl för kännedom som på så vis anses ha fått efterfrågat underlag. Trafikverket anser att det inte är
motiverat att ansvara för vägar som inte behövs för allmän samfärdsel. Erfarenheter visar att drift och underhåll av enskilda vägar kostar mindre än drift och underhåll av motsvarande lågtrafikerade allmänna vägar.

Stålbåga byalag m.fl. genom ordförande Gunilla Magnusson. Byalaget och övriga ägare till fastigheter i Stålbåga motsätter sig förslaget att byborna och sommarstugeägarna framöver ska ta over väghållningen av vag 896. Det skulle innebära stor olägenhet för Stålbåga. Flera företag finns i området och flertalet olika evenemang äger rum i området. Boende i Stålbåga har inte kompetens eller resurser för att ta hand om vägen, det borde även vara miljömässigt mer lämpligt om Trafikverket svarar för skötseln.
Trafikverkets svar: Befolkningsutvecklingen i Stålbåga har ändrats och samhället har fått en ändrad funktion i förhållande till tidigare bruks- och stationssamhälle. Idag saknas allmänna funktioner i samhället och längs väg 896. Vägen fungerar enbart som en utfartsväg för enskilda fastigheter, Det finns ett tätt allmänt vägnät intill väg 896. En väghållare har ett ansvar för vägens skick men behöver inte utföra själva drifts- och underhållsåtgärderna i egen regi.

Skäl
En väg får enligt 25 § väglagen dras in, om den efter tillkomsten av en ny väg eller av något annat skäl inte längre behövs för det allmänna och åtgärden medför högst ringa olägenhet för bygden.
Befolkningsutvecklingen i Stålbåga har ändrats i och med att befolkningen centraliserats till städerna. Samhället har även fâtt en ändrad funktion där inga viktigare allmänna inrättningar finns kvar i samhället eller längs vägen. Varken järnväg, station eller bruk finns heller kvar. Med
beaktande av befolknings- och samhällsförändringen liksom dagens trafikmängd, antalet fastboende och vägens funktion som utfartsväg anser Trafikverket att väg 896 inte längre behövs för allmän samfärdsel. Väg 896 ska därför dras in från allmänt underhåll.
Evenemang och aktiviteter i närområdet hindras inte av att vägen är enskild och de utgör inte heller motiv till att vägen ska vara allmän. En indragning av vägen försvårar heller inte förutsättningarna för eller kommunikationerna till bygden eftersom det finns ett tätt allmänt vägnät intill väg 896. En indragning innebär inte heller förlängd restid. En indragning av väg 896 medför därför högst ringa olägenheten för bygden.

Överklagan

Detta beslut får överklagas hos regeringen (se bilaga).
Beslutande har varit expeditionschefen Johan Barkelius med Eva-Lena Almér som fõredragande.
Undertecknad av
Johan Barkelius

Bilagor
1. Karta i skala 1:20 000 (nedan)
2. Hur man överklagar

Kopia till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Flens kommun
Fastighetsägare m.fl. enligt förteckning