Ledningsrätt till IP-Only

20200130

Fiberutbyggnaden fortlöper utan hinder i nuläget. Ambitionen är att samtliga fastigheter i Dunker och omgivningen är installerade och driftsatta till sommaren 2020.

Lantmäteriets beslut: fiberledningen får byggas

Lantmäteriet beslutade 14 januari att ledningsrätt ska upplåtas till IP-Only enligt förrättningskarta och beskrivning. Lantmäteriet anger i sin bedömning bland annat att:

  • Lämpligare alternativ för ledningsdragningen saknas.
  • Fördelarna med ledningsrättsupplåtelsen överväger nackdelarna med den.
  • Ledningsrätten står inte i strid mot vad som av säkerhetsskäl är särskilt föreskrivet för att ledningen ska få dras.
  • Syftet med gällande naturvårdsföreskrifter motverkas inte. Samråd har skett med länsstyrelsen.
  • Att utrymme tas i anspråk medför inte synnerligt men för någon av fastigheterna. Utrymme får därför tas i anspråk.

Alla detaljer finns i bilagorna här under.

Grävningsarbete i Dunker

IP-Onlys entreprenör arbetar just nu på flera platser. Bland annat pågår grävning runt Dunkers station och fiberblåsning kring Malmköping.

Bilagor


Bild: IP-Only